رای 0 | تعداد آراء 0
سم علف کش اتللو

تماس بگیرید

سم علف کش اتللو
  رای 0 | تعداد آراء 0
 • تعداد بازدید : 186

سم علفکش اتللو و اتلانتیس پس از سمپاشی جذب برگهای علفهای هرز می گردد. دیفلوفنیکان موجود در ترکیب، غیر از جذب توسط برگ علفهای هرز، از طریق خاک، جذب کلوپتیل، جوانه و ریشه علفهای هرز نیز میگردد.

جزئیات بیشتر...

تماس بگیرید

 • موجودی :
 • فروشنده :
فروش سم قارچ کش کومولوس باسف المان
  رای 0 | تعداد آراء 0
 • تعداد بازدید : 221

✔Kumulus® - یک قارچ کش محافظ برای کنترل موثر بیماری ها و کنه زنگ زدگی .

جزئیات بیشتر...

تماس بگیرید

 • موجودی :
 • فروشنده :
فروش انواع سموم کشاورزی ، سم علفکش پیاز اکسی
  رای 0 | تعداد آراء 0
 • تعداد بازدید : 331

علفکش اکسی فلورفن علفکشی انتخابی و تماسی است که برای کنترل علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ در مزارع پیاز استفاده میشود.

جزئیات بیشتر...

تماس بگیرید

 • موجودی :
 • فروشنده :
فروش عمده سم علف کش نومینی - سم نومینی
  رای 0 | تعداد آراء 0
 • تعداد بازدید : 260

سم نومینی یک علف کش پس رویشی و برگ مصرف از نوع علف کش های گروه Bمی باشد

جزئیات بیشتر...

تماس بگیرید

 • موجودی :
 • فروشنده :
فروش سم علف کش برنج نوینو
  رای 0 | تعداد آراء 0
 • تعداد بازدید : 810

_کنترل کلیه علف هرز مزارع برنج با نوینو

جزئیات بیشتر...

تماس بگیرید

 • موجودی :
 • فروشنده :
فروش عمده سم علف کش کلین وید
  رای 0 | تعداد آراء 0
 • تعداد بازدید : 227

_ لنتاگران در گیاه موجب تولید اکسیژن فعال می شود.

جزئیات بیشتر...

تماس بگیرید

 • موجودی :
 • فروشنده :
فروش عمده سم علف کش کلین وید
  رای 0 | تعداد آراء 0
 • تعداد بازدید : 138

لنتاگران در گیاه موجب تولید اکسیژن فعال می شود.

جزئیات بیشتر...

تماس بگیرید

 • موجودی :
 • فروشنده :
سم علفکش سلکت سوپر کانزا ترکیه
  رای 0 | تعداد آراء 0
 • تعداد بازدید : 435

سم علفکش سلکت سوپر کانزا ترکیه

جزئیات بیشتر...

تماس بگیرید

 • موجودی :
 • فروشنده :
رای 0 | تعداد آراء 0
سم علفکش لنتاگران

تماس بگیرید

سم علفکش لنتاگران
  رای 0 | تعداد آراء 0
 • تعداد بازدید : 247

سم علفکش لنتاگران

جزئیات بیشتر...

تماس بگیرید

 • موجودی :
 • فروشنده :